Visit counter: 438188
banner

Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên

QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN

CÁC QUYẾT ĐỊNH

  • QĐ thành lập trường MNTT Ánh Dương 39/QĐ-UBND 16-05-2007
  • QĐ đổi tên trường MNTT Ánh Dương thành trường MN Ánh Dương 83/QĐ-UBND 08-07-2008
  • QĐ thành lập Cơ sở 2 trường MN Ánh Dương 84/QĐ-UBND 08-07-2008

 

CÁC CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC

• Chứng nhận Cơ sở 1, trường Mầm Non Ánh Dương đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm để tổ chức Bếp ăn trường học" của UBND Quận 3, số 44/2008/ATTP-CN.


• Chứng nhận Cơ sở 2, trường Mầm Non Ánh Dương đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm để tổ chức Bếp ăn trường học" của UBND Quận 3, số 02/2009/ATTP-CN


• Chứng nhận đạt yêu cầu về Phương án an toàn PCCC của Cảnh sát PCCC Khu vực II.


• Chứng nhận đạt chuẩn Trường học an toàn, phòng chống tai nạn của Ủy ban nhân dân quận 3.